Monthly Archives: May 2023

Information från KA VVS

ÅTERLÄMNING AV NYCKLAR

Nu är alla arbeten klara i port B och C.

Tisdag den 30e maj kommer Christoffer stå i PORT B från klockan 07.30-09.00 
Ta med eran kvittens ni fick av mig så jag vet att ni är nycklarnas ägare.

Skulle du inte kunna den utsatta tiden får ni ringa mig på 0704224308 så försöker vi lösa det på annat håll.

Med vänlig hälsning

Christoffer Asplund
Kvalitetsansvarig för projektet
KA Vvs Service AB

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Bostadsrättsförening Majhill kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Datum/tid: Onsdagen den 24/5-23 kl 18:30

Plats: Portalen, Enköpingsvägen 9D 

Dagordning 

1. Föreningsstämmans öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

4. Godkännande av röstlängd 

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

6. Godkännande av dagordning 

7. Val av två justerare

8. Val av minst två rösträknare 

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 

11. Genomgång av revisorernas berättelse

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

17. Val av styrelsens ordförande 

18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

19. Presentation av HSB-ledamot 

20. Beslut om antal revisorer och suppleant 

21. Val av revisor/er och suppleant 

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 

24. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

25. Av styrelsen till föreningsstämma hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen 

 • Förslag till att anta nya stadgar, 2023-års normalstadgar för HSB-bostadsrättsförening.
 • Motion #1, Information
 • Motion #2, Fastighetsägaransvar
 • Motion #3, Redogörelse laddplatser
 • Motion #4, Redogörelse relining

26. Föreningsstämmans avslutande

Årsredovisning 2022 skickas ut separat.

Valberedningen presenterar sina förslag på stämman.

Hälsningar
Styrelsen

Styrelsen summerar

Vad har skett under året?
Som de flesta av er vet valdes en ny styrelse vid stämman som hölls 2022. Vi i den nya styrelsen tog över styrelsearbetet i en hektisk period med omvärldsfaktorer som har en direkt påverkan på föreningsekonomin samt stundande arbeten med stammarna i våra kök.

Vi har sedan start arbetat aktivt med att fastställa det direkt kritiska underhållsbehovet av fastigheten och finna kostnadseffektiva lösningar som gynnar oss alla.

Relining
Den största och absolut mest tidskrävande uppgiften som vi i styrelsen har arbetat med under denna period är att finna en lösning på problemet med våra uttjänta spillvattenstammar. Vi har utvärderat ett traditionellt stambyte med relining av stammarna och jämfört/utvärderat fördelar och nackdelar med respektive alternativ.

Som en del i detta har vi inhämtat och utvärderat ett flertal offerter från olika aktörer på marknaden och därefter landat i en bra lösning för föreningen. Garantitiden ligger på 10 år.

Baserat på fördelarna och nackdelarna för respektive alternativ har vi även analyserat den ekonomiska påverkan som de respektive alternativen har för föreningen idag och under en överskådlig framtid.
I den analysen har vi tagit höjd för högre räntor än idag, dyrare kostnader för abonnemang, sophantering, avtal med mera.

Slutligen valdes relining som metod. De mest uppenbara och starkaste argumenten har varit:

 • Väsentligt lägre kostnad
 • Mindre störning i respektive lägenhet
 • Kortare projekttid

Reliningen är nu upphandlad och pågår för fullt med än så länge gott resultat.

KV & VV stamventiler
Vi i styrelsen har också noterat att ventilerna inte stänger som de ska, detta har inneburit att det inte har gått att stänga av kallvattnet eller varmvattnet för en viss lägenhetssträcka. Istället har man varit tvungna att stänga av vattnet i undercentralen, vilket har stoppat vattnet både för oss i Brf Majhill men även i Brf Mäster Simon.

För att lösa problemet genomförde vi en upphandling av tre företag och landade i en kostnadseffektiv lösning. Arbetet är nu färdigställt.

Laddboxar
Styrelsen har i samråd med Brf Mäster Simon valt att investera i laddboxar. Kostnaden för denna investering delas 65/35 med Brf Mäster Simon.
Kontraktssumman var på 346 298 :- och efter delning med Brf Mäster Simon samt bidrag från Naturvårdsverket landade kostnaden för Brf Majhill på sammanlagt
91 852 :-.

Brf Mäster Simon har varit väldigt positivt inställda till installationen av laddboxarna och detta är ett beslut som båda föreningarna har varit överens om.

Vi i styrelsen har valt att motivera investeringen enligt följande:

 • Medlemmar som önskar ska kunna ladda elbil/laddhybrid.
 • Enligt föreningens egna stadgar ska: “Bostadsrättsföreningen i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling.”
 • Installationen av laddboxar höjer fastighetsvärdet.
 • Naturvårdsverket bekostar ca 48% av summan, vilket innebär att investeringen för oss blir väsentligt lägre. Det pratas om att bidraget ska sänkas/tas bort helt, och vi ville då vara snabba på bollen för att inte riskera en betydligt högre framtida kostnad.

Arbetet är nu färdigställt.

Undercentralen (UC)
Som en del av er kanske vet har vi haft driftproblematik i vår gemensamma UC. Detta har inneburit att värmeåtervinningen ej har fungerat som den ska, vilket har ökat föreningens kostnader för uppvärmning och drift. Sedan tidigare var Indoor involverade i att försöka åtgärda problemet och efter ett antal möten med Indoor hade vi i styrelsen ett bristande förtroende för dem. Vi valde därför att kontraktera Regtec för att avhjälpa felet (Regtec har sedan innan arbetat i våra fastigheter och de har varit med och byggt vår UC.

Numera är felet avhjälpt och UC:n är återigen i drift. Detta resulterar i en mer kostnadseffektiv uppvärmning med direkt lägre kostnad.

Arbetet är nu färdigställt.

Planerat underhåll 2023
Tyvärr är inga hus underhållsfria och i äldre fastigheter finns det alltid något nytt som behöver underhållas.
Här är en lista på saker som vi i styrelsen har för avsikt att ombesörja under 2023.
OBS: notera att listan inte är uteslutande och enbart redovisar de större planerade åtgärderna. Det kan alltid tillkomma andra typer av akuta underhåll.

 • Efter genomförda besiktningar av fastigheten har vi noterat att fönstren behöver bättringsmålas då färgen har börjat flagna här och var. Arbetet kommer att genomföras i ett selektivt förfarande där entreprenören målar de fönstren som är i direkt kritiskt skick.
 • Vi har även noterat att entredörrarna mot 9B, 9C och 9D behöver målas. För närvarande har färgen flagnat och lätt ruttet virke går att se, vilket gör att dörrarna måste målas innan situationen förvärras och en större renovering blir nödvändig. Brister på entredörrarna i 9A har redan identifierats och avhjälpts. Fler åtgärder kan bli aktuella om de senaste åtgärderna inte bär frukt.

På längre sikt följer styrelsen den upprättade underhållsplanen.

Föreningens ekonomi 2023
Tyvärr har räntor, skenande priser på värme, drift, sophantering, renoveringsbehov med mera påverkat föreningens ekonomi. Vi har efter en noggrann analys landat i att föreningens ekonomi påverkats kännbart och att sparandet per kvadratmeter nästintill har raderats helt. 

För att parera detta har vi valt att höja avgiften med 15%, dels för att täcka för det allmänt högre kostnadsläget, men även för att även fortsatt ha en god ekonomi och kunna vara en stabil förening vid förhandlingar med banker och vid framtida renoveringsbehov.

Styrelse
Vi som har suttit i styrelsen 2022-2023:
Mattias Karlström, ordförande 

Nicklas Wallgren, vice ordförande 
Marta Brodersen, ledamot 
Åke Eriksson, ledamot
Isabell Canow, HSB-ledamot

Thorsten Schugk, suppleant
Ronas Kockaya suppleant

Det har varit ett väldigt intensivt år och pga diverse olika nya förutsättningar har Nicklas Wallgren valt att inte ställa upp för omval. Mattias Karlström och Marta Brodersen (2022 valda på två år) kommer heller inte kunna vara del av styrelsen efter årsstämman. Samma gäller Ronas Kockaya som sålt sin lägenhet och flyttar. Vi i styrelsen hoppas därför att så många som möjligt tar sig tiden att delta/rösta på årets stämma och eventuellt även bidra i styrelsearbetet framöver.

I en liten förening, likt Brf Majhill, är det viktigt att så många som möjligt engagerar sig genom att sitta med i styrelsen eller hjälpa till på andra sätt. Om alla bidrar litegrann så kommer vi väldigt långt på det! 

Sammanfattningsvis vill vi i styrelsen tacka för ert förtroende under året och önska en god sommar.