Author Archives: Thorsten Schugk

Information från styrelsen

Avgiftshöjning

På grund av ökade kostnader måste föreningen tyvärr höja avgiften. Styrelsen har beslutat att höja månadsavgiften med 15%. Avgiften justeras från och med april.

Preliminär tidsplan för reliningen

Startdatum för projektet är som tidigare nämnt måndag den 6 mars. Entreprenören har meddelat en preliminär tidsplan enligt nedan. Arbetet börjar alltså i trapphus A, följt av trapphus B, C och D (även kallat hus 0). Stam 5 och 6 tillhör alltså trapphus B, stam 7 och 8 trapphus C, stam 9 och 10 trapphus D. Vid frågor går det jättebra att höra av sig. 

Observera att detta är en preliminär plan och att den kan justeras under arbetets gång. 

Arbetet utförs dagtid mellan 08:00-17:00 och under denna tid är vattnet avstängt.

Intressekoll källarförråd

I källaren under 9A finns det ett outnyttjat rum och styrelsen har övervägt möjligheten att installera fler källarförråd. Innan beslut tas kring investeringen vill vi dock först höra med er medlemmar hur stort intresset egentligen är. Förråden kommer i så fall vara cirka 5 kvm stora och månadskostnaden kommer vara 150 kr/mån. 

Är du intresserad? Maila då till info@brfmajhill.com

Hälsningar
Styrelsen Brf Majhill

Informationsmöte – 13 februari kl 18:00

Vi i styrelsen vill härmed bjuda in samtliga medlemmar till ett informationsmöte gällande det kommande projektet med relining av stammarna. Projektet påbörjas den 6/3.

Syftet med mötet är att informera er medlemmar vilka som ska genomföra projektet samt gå igenom bakgrunden och det styrelsearbete som har bedrivits för att landa i åtgärden som nu kommer genomföras.

Vi ses som vanligt i trapphuset 9D kl 18:00 den 13 februari. Välkomna!

Mer info kring beslutet:

Den nya styrelsen tog över i somras 2022 och har sedan start arbetat aktivt med att undersöka, utreda och landa i en lösning som minimerar störningar för oss boende och som även är fördelaktigt ekonomiskt.

Steg ett var att gå igenom de rapporter som fanns sedan tidigare. Den senast genomförda rapporten som återfanns var från 2019 och genomförd av NHS. Här återfanns en ordentlig rapport som flaggade för en del sämre stammar som behövde hanteras.

Steg två var att kontakta olika aktörer för att inhämta offerter på filmningen och därefter genomföra filmningen – en filmning som skulle genomföras utan högtrycksspolning. Olyckligtvis gick det inte att se något i rören, vilket gjorde att det behövde högtrycksspolas. Olyckligtvis var rören i källaren så pass dåliga att det började läcka. Därmed avbröts filmningen och steg tre inleddes.

Steg tre var att utvärdera vägar framåt. Stammarna var onekligen så pass dåliga att det inte ens gick att spola dem. Det behövdes alltså en annan åtgärd. Efter utredning med sakkunniga på området landade vi att relining är vägen framåt.

Steg fyra var därefter att inhämta offerter från flera aktörer. Styrelsen valde att gå vidare och kontraktera KA VVS som har varit aktiva inom VVS-branschen sedan 1987.
Styrelsen inhämtade fyra anbud, varav fler än så tillfrågades men ej var intresserade. Det vinnande anbudet landade på strax under 2 MSEK och det dyraste anbudet på 3,6 MSEK.
Reliningen pågår i cirka tio veckor totalt i hela fastigheten. Upplägget kommer vara att man startar i ett trapphus, färdigställer, och därefter startar i nästa trapphus för att göra om samma process där. Tio veckor är således totala tiden för samtliga trapphus.

Fördelarna som vi i styrelsen ser med detta är att kostnaden blir väsentligt lägre för föreningen (1,96 MSEK) i jämförelse med tidigare anbud för ett stambyte (med en kostnad på 5,28 MSEK).
Utöver den ekonomiska fördelen så blir det även en mycket mindre påverkan för oss alla. Istället för åtta veckors stambyte per trapphus blir arbetet med relining färdigställt på sammanlagt tio veckor.

Steg fem blir att informera medlemmarna och ge er möjligheten att ställa frågor.

Steg sex blir att genomföra arbetet.

Underhåll med driftstörning 9/2

Den 9/2 kl 07:30 – 17:30 kommer det att genomföras ett underhåll på kallvatten- och varmvattenstammarna. Ventilerna behöver bytas då de för närvarande inte sluter tätt. Arbetet kommer att pågå nere i källaren och inget tillträde behövs till lägenheterna.

Vattnet kommer att stängas av. Kranar får absolut inte lämnas i öppet läge under pågående arbete. Detta med anledning av risk för fuktskador som kan uppstå om kranar står öppna när lägenhetsinnehavaren inte är hemma och vattnet sätts igång igen.

WC-besök är tillåtna och det ligger alltid en spolning kvar i cisternen. Behöver det spolas vid mer än ett tillfälle så kan man, innan arbetet påbörjas, fylla upp vatten i en hink som sedan kan användas för att spola manuellt.

Kontaktperson Christofer Asplund KA VVS 0704224308

Hälsningar

Styrelsen Brf Majhill

Information gällande köksstammarna

Styrelsen har den senaste tiden undersökt möjligheten för relining av våra köksstammar. Nu har styrelsen fattat beslut att anlita KA VVS för att utföra arbetet. 

Det pågår en detaljplanering av arbetet men vi kan redan nu berätta att:

– Tidsåtgång = cirka 10 veckor för hela fastigheten. Påverkan i varje trapphus är mindre.

– Köksavloppen är avstängda dagtid mellan cirka 08:00-17:00. På kvällar och helger kan de nyttjas som vanligt.

– Arbetet börjar längst ner i huset och sedan jobbar man sig uppåt.

Nästa steg blir en träff där ni medlemmar får möjligheten att ställa frågor, både till entreprenören, men även till oss i styrelsen. Vi återkommer med en kallelse till detta möte.

Hoppas vi ses!

Hälsningar
Styrelsen Brf Majhill

Installation av laddboxar för elbilar & plugin-hybrider

Den 12/12 kommer företaget Dryft påbörja arbetet med installation av laddboxar. Arbetet beräknas vara klart redan innan jul. 

Medans arbetet pågår ber vi er ställa bilen någon meter längre ut än vanligt – så att elektrikerna kommer åt motorvärmarna.

Ni som använder motorvärmare kommer även i fortsättningen kunna göra detta. Som medlem behöver man höra av sig till styrelsen, så förses man med en adapter som gör att laddboxen kan användas just som en motorvärmare. 

Till skillnad från idag kommer varje medlem att debiteras för sin förbrukade el, oavsett om laddboxen används som motorvärmare eller för att ladda bilen. Debitering sker kvartalsvis genom månadsavin.

Vid frågor går det bra att kontakta Thorsten Schugk (tel. 0738155871) eller maila styrelsen (info@brfmajhill.com). 

Styrelsen Brf Majhill

Nyhetsbrev

Senaste städdagen
Det var roligt att så många kunde delta! Men vi kan ännu bättre! Tänk vad mycket som hinns med på någon timme. 

Köksstammar
Efter att ha undersökt stammarnas grundläggande skick beslutade styrelsen att gå vidare med att spola köksstammarna för att kunna filma de så kallade sticken (rören som går in i lägenheterna). Detta arbete påbörjades i trapphus 9B, men tyvärr var stammen i källaren i för dåligt skick för att fortsätta arbetet.

Styrelsen undersöker därför nu åtgärder för att komma till rätta med problemen genom så kallad ”relining”. Relining innebär att man lagar stammarna inifrån och inte behöver byta hela stammen. Relining har flera fördelar. För det första kostar en relining betydligt mindre än ett stambyte. Vidare innebär en relining ett avsevärt mindre ingrepp i varje lägenhet. Vanligtvis räcker det med att tömma köksskåpet vid avloppet. Dessutom går arbetet fortare vilket innebär mindre besvär för alla medlemmar.

Styrelsen kommer att återkomma med mer information innan det beslutas om en åtgärd och när arbetet i så fall kommer att utföras.

Installation av laddboxar
I samarbete med vår grannförening Brf Mäster Simon har styrelsen beslutat att installera laddboxar för elbilar och plugin-hybrider på våra parkeringsplatser. Samtliga platser kommer att erbjuda möjlighet till laddning och möjligheten att använda motorvärmare kommer att finnas kvar.

Projektet har beviljats stöd från Naturvårdsverket vilket innebär en kostnadsreduktion med nära 50% av den totala kostnaden. Mer information om denna installation kommer inom kort.

Problem med värmeanläggningen
Brf Majhill har sedan förra året haft problem med värmeanläggningen, vilket lett till onödigt höga värmekostnader. Värmeanläggningen är en gemensamhetsanläggning med vår grannförening Brf Mäster Simon. Tillsammans med dem har styrelsen anlitat en entreprenör (REGTEC) och flera problem har identifierats och åtgärdats och arbetet fortsätter med att få vår värmeanläggning att fungera så effektivt som möjligt.

Övernattningslägenheten
Brf Majhill har tillsammans med Brf Mäster Simon beslutat att framtida betalningar för övernattningslägenheten skall ske via Swish. Detta för att få en mer enhetlig hantering av intäkterna från lokalen och förenkla både för de som hyr och för vår administration. Föreningens bokningsansvarig kommer att påminna om detta innan nyckeln lämnas över.

Information/nyhetsbrev
För er som gärna vill ha denna information digitalt skickar vi numera även ut den via e-post. Det enda styrelsen behöver är er mailadress som skickas till info@brfmajhill.com

Vi önskar alla medlemmar en trevlig adventstid

Styrelsen Brf Majhill

Information från styrelsen

Vi har mottagit flera felanmälningar gällande lyktstolpen på innergården och är väldigt tacksamma för er hjälp. Felet är anmält till Nordstaden och vi hoppas på att det blir avhjälp så fort som bara möjligt. 

Apropå innergården så har styrelsen återigen anlitat NOMOR för att få bukt med råttproblemet. Som ni kanske sett finns det rättfällor utplacerade på lite olika ställen på vår gård. 

Med vänlig hälsning
Styrelsen HSB Brf. Majhill

Städdag

Som vi alla har längtat! Den 23/10 kl 10:00 anordnar samfälligheten en gemensam städdag. Det bjuds på tilltugg och i vanlig ordning kommer en container att ställas upp på innergården.

Vi hoppas att så många som möjligt dyker upp så att vi kan ta hand om vår fina innergård.

Mailutskick/Nyhetsbrev

Styrelsen har beslutat att i framtiden ge Majhills medlemmar möjlighet att ta emot viktig
information via e-post.

Tanken är att dessa utskick ersätter tidigare sms-utskick och blir ett komplement till
informationen på föreningens hemsida och anslagstavlorna.

Medlemmarna ombeds därför skicka sina mailadresser till info@brfmajhill.com.


Styrelsen Brf Majhill